در حال بارگذاری ...

هوش های چندگانه وتکنولوژی آموزشی

طراحی و تدریس بر اساس هوش ها همیشه یکی از دغدغه برخی از معلمان و کسانی است که دوست دارند محیط یادگیری تدارک ببینند که مبتنی بر نظریه های یادگیری و طراحی به طور علمی باشد اما کمتر کسی بخوبی می تواند طرح درسی تدارک ببیند که همه یا حداقل بیشتر هوشهای کودکان را تقویت نماید

کتاب حاضر به دنبال جامه عمل پوشاندن به این امر مهم است.

تهران: انتشارات آییژ- ۶۶۹۲۶۶۸۷


نظرات کاربران